Genel Tanıtım

Merkez, Üniversitenin çevre ile ilgili konularda    lisans ve lisansüstü düzeyde faaliyet gösteren birimlerinin, temel ve uygulamalı araştırmalar yaptıkları yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla ve endüstri ile işbirlği yaparak, Üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği heryerde bilim-teknolojiye dönük ve ülke kalkınmasına yönelik çevre ile ilgili etkinliklerde bulunan bir kuruluştur.

Merkezin başlıca amaçları:

a- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 nci maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarına verilen görevleri, çevre ile ilgili bilim dallarında yerine getirmek için gereken her türlü çalışmayı yapmak, çevre bozulmalarına yol açan her türlü çevre kirliliğini ve çevre değişimini araştırmak, çözümler bulmak, doğal ve yapay çevrelere ilişkin sorunları disiplinler arası ve değişik açılardan incelemek,

b- Üniversite içerisinde, çevre ile ilgili bilim dallarında temel ve uygulamalı araştırmalar düzenlemek, teşvik etmek koordine etmek, bu amaçla yurtiçi ve yurtdışı benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak, sempozyum, kongre, konferans, seminer, yaz okulları ve kurslar düzenlemek, bilimsel yayınlar yapmak, toplumda çevre bilincini geliştirmek için çeşitli etkinliklerde bulunmak,

c- Çevre bilimleri alanlarındaki çağdaş bilimsel yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesi, Türkiye koşullarına uyarlanması yoluyla Türkiye?nin çevre sorunlarıyla ilgili konularına disiplinlerarası ve çok yönlü yaklaşımlarla çözümler aramak,

d- Türkiyedeki çeşitli uygulayıcı kuruluşlarda bulunan çevre elemanlarının meslek içi eğitimlerine yardımcı olmak, düzenlenen kurs ve seminerlere katılanlara başarılarını gösteren belgeler vermek ve bu kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışmak,

e- Çevre konusunda yetişmiş olan Türk bilim adamları ve uzmanların dış ülkelerde konuyla ilgili gelişmeleri izleyebilmelerini sağlamak,

f- Çevre alanlarındaki bilimsel araştırmaların sonuçlarının ülke insanlık yararına kullanılmak üzere teknolojiye aktarılması için çalışmalar yapmak, bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak, çevre sorunları konusunda danışmanlık hizmetleri vermek,

g- Ulusal ve uluslararası diğer araştırma merkezleri arasında bilimsel ve teknik bilgi değişim hizmeti sunmak, çevre konularında ilgili kitaplık ve dökümantasyon merkezi kurmak,

h- Hakem laboratuvarlar kurarak standart ölçüm ve analizler yapmak,

i- Üniversite içerisinde, her düzeydeki çevre eğitiminin niteliğini geliştirici çalışmalar yapmak, sürdürülen eğitim/öğretimi desteklemek, bu amaçla diğer üniversite ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak